Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Mesemondó
Story Time
By Robert B. Reich
The New Republic Magazine, April 4, 2005


A demokraták lassacskán kénytelenek beismerni: a republikánusok sikeresebbnek bizonyulnak az összes korábbi liberális felségterületen, az adópolitikában, az egyéni lehet?ségekre épít? társadalompolitikában, és sorolhatnánk. Végül azonban a Demokrata Párt is rákényszerül, hogy ?szinte vitába kezdjen ezeknek az egykor sikeres prioritásoknak a visszahódításáról. Ez a kihívás – bár ma még nemigen ismerik be – nagyobb bármiféle frázisok vagy szavak ügyes használatánál. Olyan alapvet? kérdésekben kell definiálniuk önmagukat, amelyek az Egyesült Államoknak egészen az alapításáig nyúlnak vissza. Az ilyen elvi alapkérdésekhez való hozzáállás az elmúlt évszázad legnagyobb részében ösztönösen és helyesen m?ködött a részükr?l, azonban az elmúlt tíz esztend? során mintha uralkodóvá lett volna megnyilvánulásaikban a technokratizmus, s ezzel párhuzamosan a republikánusok váltak az értékelv? politizálás kizárólagos megtestesít?ivé.

Négy alapvet? amerikai élmény létezik. Az els? kett? a reményr?l, míg a második kett? a félelemr?l szól. Az els? történet az egyéniség diadalmáról szól, és egy fiatal, keményen dolgozó férfiról mesél, aki kockáztat, hisz önmagában és mindezzel vagyonra, hírnévre, dics?ségre tesz szert. A mondanivaló az, hogy kell? er?feszítéssel és bátorsággal az Egyesült Államokban ez mindenkinek sikerülhet. A második alapélmény a szeretetteljes, jótékony közösségé. Ez a szomszédságok, a barátságok története, ahol saját lendületünket és sikerünket a köz javára ajánljuk föl. A puritánok legkorábbi közösségeire már jellemz? volt mindez. A harmadik élmény a külvilág felé mutatott egység. Az Egyesült Államok története a kívülr?l jöv? veszélyek irányába tanúsított bátor és egyedülálló kiállás. Az amerikai demokráciába vetett hit, amely er?sebb a Gonosz bárminem? megnyilvánulásánál. Végül a negyedik mese a csúcsok rothadásáról szól; az elitek korrupciójáról, dekadenciájáról, felel?tlenségér?l. Ez az állampolgár elleni folytonos összeesküvés története, s megannyi közismert, kétes történelmi alak által az amerikai történelemben betöltött szerep.

Mindezekr?l az amerikaiak az államok alapításától kezdve mély vitákat folytatnak egymás között. Ha ma valamely politikai platform ebb?l a vitából részt kíván szakítani, nem elég egy jó képesség? szónokot vagy beszédírót találni, akit az elvi kérdések tárgyalásakor frontvonalba küldünk. Bizonyítanunk és deklarálnunk kell, hogy hiszünk abban, amit e kérdések kapcsán hangoztatunk. Az emberek, az amerikai polgárok ezekben a kérdésekben els?sorban nem a megosztottságot várják, hanem az elismerésüket. Azt, hogy ne legyen kérdés: a jóért küzdünk és ?rizzük, míg a rossz ellen összefogva gy?zedelmeskedünk. A demokratáknak van tapasztalatuk ebben, hiszen a világháború alatti és utáni – éppen e kérdések körüli – bels? folyamatok élére álltak. Azután pedig folytatták, hiszen a 60-as években például a négy közül az utolsó alapélményt állították politikájuk középpontjába. Majd lassacskán mintha elveszítették volna a talajt. Pedig van mire alapozni egy új liberális politikát.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány