Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A bal- és jobboldal koherenciájának újjáépítése
Gauche, droite: deux cohérences à reconstruire
Nicolas Tenzer
Le Figaro, le 27 avril 2007


Ne becsüljük túl a dogmák és ideológiák választási kampányban játszott szerepét, hiszen annak kimenetelét nagymértékben befolyásolta a jelöltek személyisége és a bel?lük sugárzó vonzer? vagy taszítóer?! Mégis, az egyes táborokon belüli véleménykülönbségek és a táborok között bizonyos kérdésekben meglév? egyetértés ellenére a bal-jobb törésvonal kétségkívül létezik, s elemzésre szorul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ez a törésvonal változatlan lenne, vagy hogy a jobb- és baloldal öröksége egységes, s?t azt sem jelenti, hogy az id? el?rehaladtával a két oldal ne alkalmazkodna a világ fejl?déséhez. Kezdjük a két oldal ideológiai jellemz?ivel! A baloldal alapvet?i doktrinális jellemz?i az egyenl?ségre helyezett hangsúly, valamint a szociálkonstruktivizmus és a perfekcionizmus, azaz a társadalom és az egyén megváltoztathatóságában és tökéletesíthet?ségében való hit. A baloldalt tehát alapvet?en az emancipáció kérdése mozgatja. Ugyanakkor az elvi kérdések els?sége nem feltétlenül tükröz?dik egy az egyben a konkrét politikai lépésekben: a költségvetési eszközök nem biztos, hogy hatékonyak a társadalmi egyenl?tlenségek elleni küzdelemben; a konstruktivizmus nem jelenti a gazdasági realitások figyelmen kívül hagyását; a perfekcionizmus pedig nem teszi zárójelbe az ember antropológiai természetéb?l adódó következményeket.

A jobboldal ugyanígy fontos alkalmazkodást hajtott végre doktrínáiban. Így például a naturalizmus, az emberi természet alapvet? adottságainak elismerése nem jelenti a társadalom alakíthatóságának teljes elvetését; a jobboldal nem utasíthatja el a társadalmi egyenl?tlenségek elleni fellépést már csak azért sem, mert ez elengedhetetlen az értékei középpontjában álló társadalmi rend fenntartásához; végül a jobboldal jelent?s része érzékeny a széleskör? oktatás-nevelés hiányából adódó politikai, társadalmi és gazdasági kockázatokra. Nyilvánvaló, hogy napjainkra jelent?sen megváltozott a bal-jobb törésvonal jellege, s Európa, a nemzet, az állam vagy a tekintély szerepe nem képezik már a két oldal közötti hagyományos szembenállást. Ugyanakkor szükségszer?, hogy mindkét oldal meger?sítse saját ideológiai koherenciáját, anélkül azonban, hogy ezzel a saját széls?ségeseit próbálná meg kielégíteni. A koherencia meger?sítése lehet?vé tenné, hogy az egyes táborok saját elveiket európai és globális dimenziók mentén legyenek képesek definiálni. Ennek a nehézsége abban rejlik, hogy ötvözni kell egymással a lelkesedést és a szigorú realizmust, hiszen el?bbi nélkül nincs összetartó er?, utóbbi nélkül pedig az elvek megvalósíthatatlanok.

Mindemellett pedig el kell ismerni, hogy a politikai mozgástér nagyon is kitágult, és hogy számos választási lehet?ség nyílik a társadalmi kérdésekhez való viszonyulás, az intézmények és a társadalmi élet megszervezése, a társadalmi sokszín?ség kezelése, a követend? külpolitika vagy „civilizációs” politika terén. A bal- és jobboldal koherenciájának megteremtése lesz az elkövetkezend? öt év legf?bb feladata Franciaországban.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány