Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Jogosan félünk-e a szolgáltatások kiszervezését?l?
Fear of Service Outsourcing: Is it Justified?
WP/04/186
By Mary Amiti and Shang-Jin Wei
IMF Working Paper, October 2004


Napjaink média- és politikai figyelme a fejlett országokból a fejl?d? országba történ? er?forrás-kihelyezésre azt az érzetet kelti, mintha az er?források kihelyezésének robbanásszer? növekedését élnénk. Ennek eredményeképpen az iparosodott országok munkásai egyre inkább aggódnak, állásuk elvesztését?l tartva. Ebben a tanulmányban megpróbáltuk összegezni, hogy mely félelmek alapulnak helytelen vagy hamis elképzeléseken, s melyeknek van valóságos alapja. Eredményeink azt igazolták, hogy az er?források kihelyezésének mértéke a fejl?d? országokból igen alacsony, s hogy például az Egyesült Államokban és számos más országban az er?források „behelyezése” ugyanakkor igen magas. Megállapítottuk továbbá azt is (példaként az Egyesült Királyság esetét véve), hogy az er?források kihelyezése és a munkahelyek számának változásai között nincs jelent?s összefüggés.

2004 januárja és májusa között összesen mintegy 2634 cikk foglalkozott az er?források fejl?d? országokba történ? kihelyezésével az egyesült államokbeli sajtóban, s ezek közül is a legtöbb a folyamatot övez? félelmeket állította középpontba. Ugyanezen id?szak alatt mintegy 380 hasonló témájú írás jelent meg az Egyesült Királyságban és hasonló mennyiség? Ausztráliában is. El?ször is, ezen fokozott médiavisszhang a „valami új” látszatát kelti, ami pedig az er?források kihelyezésének esetében nem helytálló, hiszen a folyamat már az 1970-es években jelent?s mértékben zajlott. A mai periódus az eddigiekt?l egyedül abban különbözik jelent?sen, hogy jóval nagyobb részben érinti a szolgáltatószektort, mint korábban, az ezen a téren is élez?d? nemzetközi verseny révén. Itt ellentmondásba ütközünk, ugyanis azok a rétegek, amelyek a kihelyezést övez? félelem legf?bb bázisai, ezzel párhuzamosan az olcsóbb, fejl?d? országokból származó fogyasztási cikkek f? felvev?piacát alkotják.

A szolgáltatószektor képvisel?i azonban sosem inogtak meg a nyílt verseny támogatásában, és térnyerésük a kitelepített er?források terén szükségszer?en n?, az információs technológiák (így például az internet) térnyerésével, amelyek a szolgáltatások egyre nagyobb részében képesek központi szerep betöltésére. Ennek megfelel?en a valóban „veszélyeztetett” állások köre tény, hogy drámai növekedésnek indult, és az építészett?l a radiológiáig immár számos szakterületre elér. A vállalatoknak az új technológiáknak köszönhet?en egyre nagyobb számú lehet?sége van közvetlen kapcsolatot kiépíteni az olcsóbb, ám jól képzett munkaer?vel. A tendenciához f?z?d? félelmek terjedése drámai arányokat mutat: az évi 100 000 dollár alatti kereset?ek körében a szabad piacot fenntartások nélkül támogatók száma az 1999-es 57%-ról 2004-re 28%-ra csökkent az Egyesült Államokban.

Ugyanakkor ez els?sorban a kihelyezésr?l szóló sajtó felhangjainak köszönhet?. A fent említett nagyszámú cikk és riport jó része mögött azonban nem állt valódi és részletes kutatómunka.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány