Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Globalizációs Index 2007
The Globalization Index
Foreign Policy, November | December 2006


Az elmúlt hónapok eseményei számos példát szolgáltattak annak megalapozására, hogy a globális kapcsolatháló bomladozóban van. Vessünk néhány pillantást a Közel-Keletre, gondoljunk az Irán és a nyugati világ közötti nukleáris huzavonára, az egeket ostromló olajárakra, vagy a dohai világkereskedelmi forduló kurdarcára. Mindezekb?l joggal következtethetünk a globalizáció szerelvényeinek kisiklására. E bizonytalan, és gyorsan változó környezetben vonzónak t?nik az elszigetel?dés politikája. Miért kellene tehát az államoknak egyre szorosabb kapcsolatokat kiépíteniük egymással, hogy tagok legyenek egy ily magas fokú instabilitást mutató gazdasági és politikai rendben? Miért egyeznének bele külföldi gyártóktól és politikusoktól való függ?ségük növekedésébe? Röviden, miért vegyék ki részüket a globalizáció folyamatából?

A válasz részben az, hogy a problémákról és válságokról beszámoló híradások legtöbbször elmulasztják felismerni a globális integráció háttérben meghúzódó trendjeit. Legyen a világ bármennyire is fragmentált, a globalizáció továbbra is számos lehet?séget rejt magában. Az A.T. Kearney / Foreign Policy globalizációs index épp e háttérben rejl? trendeket veszi szemügyre, megvizsgálva, hogy a világ vezet? államai közül melyek integrálódtak jobban és melyek kevésbé a globális gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokba. A felmérése 62 országra terjed ki, melyek a világ össztermékének 96 százalékáért felel?sek, és a Föld lakosságának 85 százalékát adják. A globális index 12 – négy dimenzióba rendezett – változó alapján méri és rangsorolja ezen országokat. A négy dimenzió a politikai beágyazottság, a technológiai kapcsolatok s?r?sége, a személyes kapcsolatok és a gazdasági integráció. A politikai beágyazottság mutatói közé tartozik els?sorban a nemzetközi szerz?dések szövedékének osztályozása, a nemzetközi szervezetekben való tagság, vagy a békefenntartó akciókban való szerepvállalás. A technológiai kapcsolatok els?sorban az internet-felhasználók és szerverek számát, míg a személyes kapcsolatok dimenziója a telefonhasználat, a külföldi utazások és a nemzetközi átutalások gyakoriságát veszi alapul. A gazdasági dimenzió els?sorban a nemzetközi kereskedelemre és a külföldi t?kebefektetésekre koncentrál. E változók értékeinek súlyozott átlaga adja a végs? rangsort.

A 62-es listából mi az els? húszat, illetve régiónk országainak adatait közöljük.


© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány