Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A pénzügyi stabilitás meghatározása
Defining Financial Stability
WP/04/187
By Garry J. Schinasi
IMF Working Paper, October 2004


F? témánk a financiális stabilitás új definiálása. A pénzügyi stabilitásnak egyrészt elmaradhatatlan jellemz?je, hogy kész útjára indítani és er?síteni gazdasági folyamatokat. Másrészr?l, folyamatos jellemz?je a komplexibilitás és az, hogy mindig fennáll a változtatás lehet?sége.

El?feltételezi-e ugyanakkor a pénzügyi stabilitás az intézményrendszer megbízhatóságát és helyes m?ködését, a piacok stabilitását, a turbulencia hiányát, az alacsony illékonysági szintet? Elérhet? és fenntartható- e a pénzügyi stabilitás individuális akciókon és szabad piaci szerepl?kön keresztül? Ha nem, mi a szerepe a privát szektornak a pénzügyi stabilitás el?mozdítása terén – csupán az egyéni érdekeltségek önmaguk számára járható útjainak megteremtése, avagy a teljes szektor szolgálata, szektor minden szerepl?je számára kiaknázható el?nyökhöz vezet? út lefektetése? Van-e konszenzus ezekben a kérdésekben?

Mindezen kérdésekre nem rendelkezünk tiszta válaszokkal. Összességében elmondható, hogy a pénzügyi stabilitás fogalmára sem áll rendelkezésünkre általánosan elfogadott definíció. Ennek azonban éppen az az oka, hogy a legtöbb szerz? munkáiban igyekszik definiálni a fogalmat – mindenki különböz?képpen. A legf?bb ok ezúttal is az, hogy a konkrét definíciók akarva-akaratlanul is (gazdaság)politikai felhangokat kelthetnek a kutatások során, amely az elfogultság legtöbbször alaptalan érzetét keltheti. Nem csoda hát, ha mindett?l legtöbb kutató tartózkodni igyekszik.

Mégis szükség van azonban egységes definícióra, ezt ugyanis megköveteli t?lünk a hatékonyabb háttérmunkára és a stabilitás megteremtésében játszott meghatározóbb szerepre irányuló igény. Másrészt pedig az, hogy a monetáris és makroökonómia konkrét definíciói mellé szükséges a financiális stabilitás pontosabb körvonalazása is – bár ebben a szükségben sem mondható el, hogy konszenzus állna fenn.

Összességében öt sarokpont mentén alakíthatjuk ki a financiális stabilitás definícióját. Ezek a következ?k:

– A pénzügyi stabilitás terén végbemen? fejlemények nem értelmezhet?ek egyetlen, mennyiségi mutatószámmal (implikátorral).

– A pénzügyi stabilitás terén végbemen? fejlemények önmagukból következ?en nehezen jelezhet?ek el?re.

– A pénzügyi stabilitás terén végbemen? folyamatok csupán részben tarthatóak bármiféle ellen?rzés alatt.

– A politikák a pénzügyi stabilitáson keresztül gyakran célozzák az egyensúly megteremtését a krízis utáni felépülés folyamata és a valódi eredményesség között.

– A politikai követelmények a pénzügyi stabilitás megteremtéséhez olykor a rendelkezésre álló id?t illet?en ellentmondásosak.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány