Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Falak helyett gazdasági tudatosságot!
Migranomics Instead of Walls
By Ernesto Zedillo
Forbes Magazine, January 8, 2007


Az illegális bevándorlás kétség kívül komoly problémát jelent az Egyesült Államok számára. Az országban engedély nélkül él?k száma fél millió f?vel növekszik évente. Folyamuk fenntartásáról és növekedésér?l nemcsak az embercsempészek b?nszervezetei gondoskodnak, de az illegális bevándorlókat alkalmazó munkáltatók is megsértik az amerikai törvényeket. Az adót és járulékot nem fizet? fekete munkások és munkáltatóik komoly bevételkiesést okoznak az állami költségvetés számára, így egyre nagyobb társadalmi ellenszenvvel kénytelenek szembetalálni magukat. Azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy az illegális munkavállalók vannak leginkább kitéve a munkáltatóik visszaéléseinek és munkaerejük kizsákmányolásának. Rossz munka- és lakókörülményeknek tudható be az is, hogy mind gazdasági, mind kulturális szempontból nehezen asszimilálódnak a többségi társadalomba, ezáltal a társadalom margójára szorulnak. Az illegális bevándorlók így az amerikai közvéleményt általánosan a bevándorlás jelensége ellen hergelik, ami sok esetben olyan bigott és fels?bbrend?séget hangoztató kitörésekben kerül a felszínre, melyek alapvet?en idegenek az amerikai társadalomtól.

E problémák orvoslására az Egyesült Államok évr?l évre szigorítja a határellen?rzést, és újabbnál újabb törvényeket léptet életbe a bevándorlás jogi kereteinek szigorítására. A legtöbb szakért? azonban úgy gondolja, legyenek bármily magasak a szigorítást célzó kiadások, és bármily er?teljesek a bevándorlók áradatát visszaszorító intézkedések, átfogó reformok nélkül elképzelhetetlen a probléma tartós kezelése. E vélekedés hátterében az áll, hogy az újabbnál újabb hatósági intézkedések egyt?l egyig elsiklanak az illegális bevándorlás jelenségének hátterében meghúzódó lényegi gazdasági folyamatok fölött: a bevándorlás nélkülözhetetlen az amerikai gazdasági növekedés fenntartásához és az ezzel kéz a kézben járó növekv? munkaer?-igény kielégítéséhez. A jelenlegi demográfiai trendek ugyanis arra engednek következtetni, hogy 2000 és 2020 között az amerikai születés? munkaképes korosztályba tartozók száma nem fog növekedést mutatni, átlagosan évr?l évre képzettebbek lesznek, így nem fogják elvállalni a képesítést nem igényl? munkákat. E munkakörök betöltése viszont nélkülözhetetlen az amerikai gazdaság m?ködéséhez és növekedéséhez. Mexikó pedig egy fejl?d? ország, hosszú határszakasszal az Egyesült Államokkal, így az amerikai gazdaság természetes ellátója a képzetlen munkaer? tekintetében. Tehát összességében a külföldi munkaer? kiegészíti az amerikai munkaer?piacot, nem pedig versenyez annak szerepl?ivel.

Azonban az Egyesült Államok, minden más jogállamhoz hasonlóan, nem hunyhat szemet a törvénytelenség fölött azzal az indokkal, hogy az kézzel fogható gazdasági el?nyöket hoz számára. Szerencsre az igazi dilemma nem a jog uralma és a gazdasági el?nyök sutba dobása között feszül. Sokkal inkább arra a kérdésre összpontosul, hogy miként lehetne a bevándorlási szabályrendszert oly módon meger?síteni, hogy azzal ne szabják gátját a gazdasági prosperitás számára oly fontos külföldi bevándorlásnak. Ugyanis ha e virágzás hátterében álló piaci er?ket nem veszik kell? mértékben számításba, a bevándorlási politika és annak rendszabályainak betartása lehetetlenné válik. Az illegális bevándorlással kapcsolatos fenti problémák egyike sem kapcsolható össze a külföldiek törvényes letelepedésével és munkavállalásával. E problémákkal azért kell szembesülnünk, mert a képzetlen munkaer? kereslete és kínálata közötti szakadék nem elégíthet? ki a jelenlegi bevándorlási szabályok törvényes keretei között. Ez egy újabb jele annak, hogy a piaci er?kkel szembe men? hatósági szabályozások mily mértékben mell?zik a hatékonyságot, és nagyobb károkat okoznak, mint amelyeket elkerülni hivatottak. A rossz szabályok minidig is a fekete piacok és azok melegágyában burjánzó kriminalitás életre hívói voltak.

Ha az amerikai gazdaság számára nélkülözhetetlen migránsokat törvényesen, évente, a szükségleteknek megfelel?en kiigazított kvóták szerint fogadnák be, gyakorlatilag minden illegális bevándorlással összekapcsolt probléma megoldódna. A legalitás növelné a bevándorlók amerikai gazdaság fejl?déséhez nyújtott hozzájárulásának mértékét, miközben adó- és járulékfizetésüknek köszönhet?en a szociális ellátórendszer szolgáltatásaiból is részesedhetnének, mellyel könnyebbé válna társadalmi integrációjuk, így az illegális bevándorlók által életre hívott b?nbandák tevékenysége is visszaszorulna. Tehát ha a gazdaság diktálja az ütemet, a falak felhúzása helyett tanácsos inkább jó törvényeket hozni.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány