Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A t?keáramlás fenntartása: Az IMF szerepe
Keeping Capital Flowing: The Role of the IMF
WP/04/197
By Michael Bordo, Ashoka Mody and Nienke Oomes
IMF Working Paper, October 2004


Ezen tanulmány során definiálni próbáltuk a Nemzetközi Valutaalap szerepét a felemelked? gazdaságok hozzáférésében a nemzetközi piacok f? áramaihoz. Munkánk során arra a következtetésre jutottunk, hogy az IMF által támogatott programok messze a legsikeresebbek a fejl?d? piacok árszínvonalának tökéletesítése terén.

Természetesen figyelembe kell vennünk az IMF által támogatott programok szerepét a pénzügyi krízisek során, az ilyen krízisek megel?zési lehet?ségeit és a programok által nyújtott segítségeket a f? nemzetközi piacokhoz való hozzáférés irányába – lehet?leg kiküszöbölve a negatív mellékhatásokat.

Az IMF szerepének kutatása a jöv?ben alapvet?en három, különálló kihívással néz szembe. Els?ként két folyamat egymáshoz közelebb hozása: a Valutaalap programjainak a kényszerhelyzetekbeni pénzügypolitika terén nyújtott segítségét, els?sorban makroökonómiai alapvetésekkel, másrészt a gondoskodást a nemzetközi piacokhoz való hosszú távú hozzáférés megteremtésére.

Második kihívásként tekinthetünk az országok közötti különbségeknek az eddiginél nagyobb figyelembevételére. Ennek ki kell terjednie a gazdaság minden szektorára, és a különbségeket figyelembe kell venni, amikor az IMF szerepvállalásának hatásait elemezzük. A különbségek elismerésével és figyelembevételével egy, a fejl?d? országok által régóta kifogásolt eljárásmódon változtathatnánk, és hatékonyabbá tehetnénk a Valutaalap programjait.

Végül a harmadik nagy feladat meghatározni az IMF újjáalakuló politikáinak csatornáit és mechanizmusait, amelyeken keresztül a szervezet képes kedvez? hatást gyakorolni a fejl?d? országok, és ezáltal az egész nemzetközi pénzügyi rendszer állapotára, s az eddigieknél jelent?sebb eredményeket elérni a célterületeken. Mindezen célok érdekében (s kivált az els? nagy feladat sikeres megoldásáért) els?ként szükséges az IMF és a privát pénzügyi folyamatok közötti kapcsolat definiálása. Mindez már csak azért is lehetséges és id?szer?, mert az 1980-as évek válságait követ?en a fejl?d? országokban újra visszanyerte szerepét a vállalkozói t?ke, mely így lehet?séget kínál egy aktívabb és lendületesebb gazdasági fejl?désre. A Valutaalap egyértelm? feladata itt az, hogy segítse a beruházási/vállalkozói szektor biztonságosabbá tételét, és programjai további ösztönzést nyújtsanak a befektetéshez.

Els? lépésben össze kell hasonlítanunk az IMF szerepvállalását megel?z? és azt követ? makroökonómiai teljesítményt, ezáltal pontos képet kaphatunk a programjaink eredményességér?l. Természetesen minden program megindítása el?tt rendkívül széles kör? tanulmány elkészítésére van szükség az adott szektor állapotáról, különös tekintettel az állami és a privát oldal viszonyára. A konkrét programok kifutása alatt és után mérlegre kell tennünk azon fejl?d? országok teljesítményét, amelyek adoptálták az IMF programjait, illetve azokét, akik ugyan nem tették meg ezt, ám lényegileg hasonló programokat indítottak el.

Az IMF programjai valóban alkalmasak a privát szektor felélénkítésére és stabilizálására, ám ennek els?dleges feltétele a már meglév? ambíció a mikrogazdasági aktorok részér?l.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány