Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A kormánykiadások ciklikus és hosszú távú alakulása fejl?d? országokban
The Cyclical and Long-Term Behavior of Government Expenditures in Developing Countries
WP/04/202
By Bernardin Akitoby, Benedict Clements, Sanjeev Gupta and Gabriella Inchauste
IMF Working Paper, October 2004


Ezen tanulmány készítése során elemezni kívántuk a fejl?d? világ kormányainak ciklikus és hosszú távú kiadásait. Kutatásaink során megállapítottuk, hogy a vizsgált országok felében a gazdasági/ipari teljesítmény, hozam stb. növekedésével n?nek az állami kiadások, a növekv? kiadások célterületei ugyanakkor igen eltér?ek a különböz? országokban.

Ennek folyományaként megállapítható az is, hogy hosszú távú és szoros kapcsolat áll fönn a teljesítmény és az állami költekezés között az országok dönt? többségében. Rövid távon ugyanakkor a hatalmi szétszórtság és az államgépezet méretei elfojtják a kormányzati költekezések pozitív hatásait a teljesítményre. A teljesítmény illékonysága és a financiális kockázat másrészr?l hozzájárul a kormányzati költekezés szeszélyeihez.

Ezen makrogazdasági terület az elmúlt évtizedek során méltatlanul elhanyagolva maradt. Ez a téma iránt mutatott érdektelenség hozzájárul ahhoz, hogy adataink a témában széls?ségesen hiányosak, és nem teszik lehet?vé az egyébként aktuális konzekvenciák levonását sem. Különösen fontos lenne pedig ez akkor, amikor a fejl?d? világ politikáit országokra lebontva kívánjuk elemezni, és ki szeretnénk törni az egyszer? és igen pontatlan „harmadik világ” kategóriából.

A fejl?d? országok több mint fele esetében a kormányzati költekezés f? alkotóelemei ciklikusnak mondhatóak. Ezzel egyidej?leg ugyanakkor ezen országokban a költekezés és az output szorosan egymásba integrált folyamatok.

Három elkülöníthet? politikai probléma rajzolódott ki kutatásaink során. Az els? szerint sok ország esetében jelent?sen behatárolt a fiskális törvények, normák és felel?sség hatóköre, amely csökkenti a pénzügypolitikák belátását.

A másik probléma alapján megállapíthatjuk a hatalom rendkívüli széttagoltságát és szétszórtságát, amely azonban egy fejl?d? gazdaságban nem, csupán egy biztos alapokon álló, tapasztalt rendszerben jelent m?köd?képes berendezkedést.

Harmadrészt számos országban hosszú távú kapcsolat áll fönt a termelékenység (ill. output) aktuális színvonala és a kormányzati költekezés politikája között. Ez (azaz a változó outputszinthez alakított költekezés) megakadályozza a kormányzati pénzügypolitika hosszabb távú kedvez? hatásainak kialakulását, mi több: eltörli a már elért eredmények jelent?s részét. Ezekben az országokban hosszú távú strukturális reformok megindítására van szükség a sikerek folyamatos meg?rzése érdekében.

A Nemzetközi Valutaalapnak fontos feladata, hogy a jöv?ben id?r?l id?re elkészítse a fejl?d? országok kormányainak költekezési analízisét, és egyaránt segítsen megtalálni a helyes irányvonalat „jó és rossz id?kben”.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány