Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az eurózóna növekedési üteme továbbra is épségben
Euro Area Growth Remains Intact
By Aly Al-Eyd, Dawn Holland and Iana Liadze
National Institute Economic Review, July 2006


Tovább folytatódik az eurózóna gazdaságának felépülése, melyben komoly szerepet játszik az ipari termelés újjáéledése a meghatározó gazdaságokban, a foglalkoztatottság és a fogyasztás várható emelkedése. Azonban az inflációs nyomással kapcsolatos aggályok egyre megalapozottabbak, mivel az olaj és egyéb energiaigényes termékek árainak alakulása továbbra is bizonytalan, valamint növekszik a forgalomban lév? pénz és hitelek mennyisége. Ez növeli a valószín?ségét annak, hogy az év végéig további kamatemelésekkel kell számolni. A francia, német és olasz fiskális konszolidáció várható következményei és az eurózónában lefolytatott nettó kereskedelem mérsékl?désével a megalapozott és fenntartható gazdasági növekedés esélye továbbra is ingatag, nagymértékben függ a hazai kereslet alakulásától. Habár az elmúlt id?szakban a reálbérek és a foglalkoztatottsági mutatók némiképp javultak, nem biztos, hogy ezek a folyamatok le fognak csapódni a magánmegtakarítások szintjének csökkenésében. Így el?rejelzésünk továbbra is óvatos, 2 százalék körüli éves GDP-növekménnyel számolunk a 2006-os költségvetési évre.

Az eurózónában az üzleti szektor megélénkülésével kapcsolatos optimizmus, melyre az utóbbi hónapok felmérései engedtek következtetni, mára már kemény gazdasági adatok révén is meger?sítését nyert, miszerint Németországban, Franciaországban és Olaszországban az ipari kibocsátás gyors ütem? növekedésnek indult. Habár ezen adatok a kedvez? világgazdasági folyamatokra és az eurózónába áramló befektetések hatásaira is visszavezethet?k. E folyamatok hatására módosítanunk kellett korábbi el?rejelzéseinket a térségbe áramló befektetéseket illet?en, 2006-ra 3,75 százalékos, 2007-re 3,25 százalékos növekedést prognosztizálva. Középtávon azonban már nem ilyen kedvez? a helyzet, mivel az amerikai gazdasági növekedés várható lassulásával és az eurózóna növekv? kamatlábaival szembeni ellenséges hangulat miatt 2008-ra csak 2,25 százalékos növekedést várunk a befektetések terén.

Az üzleti szféra és a befektetések fellendülése várhatóan jótékonyan hat majd a munkaer?piacokra is. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint a térségben a munkanélküliség csökkenése kétszer olyan gyors ütemben folyik, mint 2005 hasonló id?szakában. Ennek hátterében egyrészt a részid?s foglalkoztatás arányainak növekedése áll, mely a lisszaboni program egy célkit?zésének gyakorlati megvalósulását tükrözi. A f? cél és egyben a legnagyobb kihívás is, hogy a részmunkaid?ben alkalmazottakat id?vel teljes munkaid?ben is foglalkoztatni tudják. A felmérések azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság 2000 óta nem látott szintre került. E folyamatot csak segíteni fogják a meglépni tervezett rugalmasságot és termelékenységet ösztönz? reformintézkedések.

Habár egyes országok külkereskedelmi mérlege komoly pozitívumot mutat, az egész zóna nettó külkereskedelmének alakulása nem fog jelent?sebb mértékben hozzájárulni a növekedéshez. Az export volumene el?rejelzések szerint csupán 6,5 százalékkal, míg az import 7 százalékkal fog növekedni 2006-ban. Az újonnan csatlakozott tagállamok továbbra is profitálni fognak az er?s küls? keresletb?l és a viszonylag alacsony inflációból, mely fontos támasza az export által húzott er?s gazdasági növekedésnek. Habár egyes országokban, így Lengyelországban és Csehországban a magas fogyasztás és a befektetések is nagyban hozzájárulnak a GDP ütemes növekedéséhez. Így itt is felfelé kellett kiigazítani el?rejelzéseinket, így a GDP várhatóan 5 százalékkal fog növekedni a térségben. Habár Magyarország növekedését megakasztja az a fiskális reformcsomag- tervezet, mely a következ? évben 4 százalék alá kívánja szorítani a költségvetési deficitet. A csomag els?sorban bevételnövel? intézkedéseket tartalmaz, magasabb adókon és szabályzott árakon alapulva, mely komoly reáljövedelem- és keresletcsökkenést fog eredményezni. Az év elején a 10 újonnan csatlakozott ország közül még hárman pályáztak eséllyel az euró 2007. januári bevezetésére (Szlovénia, Litvánia és Észtország), közülük azonban egyedül Szlovénia tudott megfelelni a közös valuta bevezetéséhez szükséges maastrichti követelményrendszernek.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány