Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A pénzügyi forradalom betet?zése: A Holland Kelet-Indiai Társaság pénzügyi háztartása
Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and the Rise of the Amsterdam Capital Market 1595-1612
By Oscar Gelderblom, Joost Jonker
The Journal of Economic History, September 2004


Ez a tanulmány az amszterdami t?kepiac evolúciójáról emlékezik meg, mint a holland külföldi terjeszkedés tanulságairól és az átruházható VOC részvények bevezetésér?l. Új típusú lehet?séget kínálni a befektet?knek spekulációs el?nyökkel, ugyanakkor átlátszó veszteségek nélkül – ezek az összetev?k a piaci ajánlatok történetének egyik új mérföldkövét jelentették. 1609-t?l a köz-adósság történetének új korszaka nyílt meg, és a személyes pénzügyek elragadták az els?dlegességet a közpénzügyekt?l a Holland Köztársaságban.


A piac létrehozta a felhalmozás és elosztás lehet?ségét. Teljesítménye két, önmagában ellentétes követelmény sikeres ötvözésén alapult: egyrészt a megtakarítani vágyók átláthatóságot akartak, azaz magas kamatot, rövid lekötést – tehát biztos megtérülést. Másrészr?l, a beruházóknak szükségük volt a folyamatosságra, a t?ke biztos kínálatára, a vállalkozás vagy befektetés bizonytalan id?tartamának teljes hosszán.


Bár a gazdaságtörténészek szinte minden esetben ezen kor pénzügyi intézményeire és nagyvállalataira helyezik a hangsúlyt, a kínálati oldal fejl?dése nélkül a fejl?dés nem mehetett volna végbe. Hasonló féligazság csupán a 17. század végi, angliai pénzügyi forradalmat említeni a modern pénzügyi rendszer ?shazájaként, hiszen legalább ilyen jelent?snek bizonyultak a Holland Köztársaság reformjai is. Ezek voltak ugyanis dönt? hatással a kés?bbi velencei, genovai és florencei folyamatokra is.


A legutóbbi tanulmányok a témában bebizonyították, hogy a Holland Kelet India Társaság (Dutch East India Company, VOC) megalapítása 1602-ben egy új, er?teljesen jelentkez? részvénypiac kialakulását eredményezte Amszterdamban, amely igen kedvez? hatással bírt a közpénzügyek és egyéni pénzügyek terén egyaránt. A befektet?k kezdték kiaknázni a VOC részvények nyújtotta biztonságos üzleti lehet?ségeket, s megkezd?dtek a spekulációk is. Mégis elmondható, hogy még a VOC-ról szóló részletes tanulmányok sem mondhatóak tájékozottnak a vállalat financiális technikáit illet?en, amelyekkel befektetéseiket megalapozták, másrészt pedig elosztották a részvények igen jelent?s részét a rokonok és barátok között.


A 17. század fordulóján, Antwerpen spanyol elhódítását és a hollandok Scheldt folyó parti blokádját követ?en a Holland Köztársaság tudhatta magáénak Európa vezet? gazdaságát. A holland keresked?k jelent?s érdekeltségeket szereztek a Baltikumtól az atlanti partokig, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában, valamint megkezd?dött a kereskedelem Oroszországgal és Itáliával, Nyugat-Afrikával, Amerikával és Ázsiával. A hagyományos kereskedelmi területek, mint a gabona, a só vagy a bor kiegészültek új elemekkel, mint a cukor és a fémek, az ékszerek és a fegyverek, a f?szerek és más kézm?ves termékek.


A nemzetközi kereskedelem új dimenziói átformálták az amszterdami keresked?k világát is, hiszen állandósultak a balti területekre, Afrikába és Ázsiába vezet? hosszú utak. A távoli országokkal folyó kereskedelem megteremtésének és folytatásának feladata nem különbözik túl sokban a mai üzletemberek el?tt álló kihívásoktól: a keresked?knek pénzelnie kell vállalkozásaikat biztos haszonnal, hitellel, új partnerek felkutatásával és megnyerésével, biztosíték kiadásával vagy betét elfogadásával, stb. Az els? utakon már sikerült megteremteni az „alvó” vagy aktív partneri kapcsolatokat Itáliával, Nyugat-Afrikával és a Karib térséggel, összesen mintegy 25,000 kapcsolati szálat létrehozva.


Bár Nyugat-Afrikával és a Karibi országokkal a kereskedelem nehezen indult, 1600-tól kezdve már évente mintegy 20 hajó érkezett ezekr?l a területekr?l a holland kiköt?kbe. Az ázsiai területekre ennél háromszor, négyszer több évi kereskedelmi út vezetett, bár itt talán még az el?bb említetteknél is nagyobb, ezúttal fizikai akadályok nehezítették az utakat. 1595 és 1601 között a hajóknak több, mint 20% t?nt el Ázsiába menet vagy az onnan való visszatérés közben. A telepesek hamar ráébredtek, hogy tanulniuk kell els? tapasztalataikból. Egyrészt a nagy távolságok miatt a korábbinál jóval szélesebb skálán kellett kiépíteni az operatív feladatok rendszerét, nagyobb és felszereltebb háttérszemélyzettel a kiindulási és érkezési pontokon, valamint magukon a hajókon is. Másrészr?l nagy hangsúlyt kell fektetniük a célterületeken kiépül? hálózatra, mert csak így lehetnek versenyképesek az angol és portugál kereskedelmi rendszerekkel.© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány