Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

2004 leggazdagabb országainak rangsorolása
Ranking the Rich 2004
Foreign Policy, May / June 2004


Ebben az évben is kiderült, hogy a fejlett országok közül melyik és milyen mértékben járult hozzá az elmaradottabb országok, régiók és kontinensek iparának, beruházásainak, migrációs problémáinak, környezetének és biztonságának segítéséhez. Az érdekes jelenségek idén sem hiányoznak a rangsorból: Dánia és Hollandia továbbra is az élbolyban, míg Japán ezúttal is az utolsó helyen végzett.


Évtizedeken át a fejl?d? országok csupán saját magukra számíthattak problémáik megoldásában. Kés?bb a gazdag, iparosodott országok is mérni kezdték elmaradt társaik fejl?désének mértékét, majd egyre inkább rászánták magukat a részvételre a kedvez? gazdasági és társadalmi folyamatok menedzselésében. A Foreign Policy és a Center for Global Development (CGD) az elmúlt évben megalkotta a Globális Fejlesztési Indexet (CDI), hogy számszer?en is adatokat közölhessen arról, a fejlett országok hogyan és milyen mértékben segítik a nemzetközi közösség elmaradott tagjait felzárkózásukban.


A segítség a fejlett országok részér?l több okra vezethet? vissza, melyek között egyaránt találunk pragmatikus és erkölcsi, morális motivációkat. A fejl?d? világot sújtó instabilitás, legyen szó politikai vagy egészségügyi problémákról, gazdasági, társadalmi vagy környezeti er?szakról, a gazdag országokra is jelent?s hatással bírnak, így azok érdekeltek ezek lebontásában. Ezen felül egyedül a demokratikus berendezkedés adhat lehet?séget egy fejl?d? ország számára, hogy saját erejéb?l, saját keretein belül tudjon gondoskodni a társadalmi, gazdasági lehet?ségek és el?relépés biztosításáról.


Ebben az évben a segélyek, ipari és környezeti támogatások száma csökkent, növekedés prognosztizálható ugyanakkor a technológiai fejlesztések terén. Emellett er?s növekedés könyvelhet? el a beruházások, a migráció és a biztonság szekcióinak jelent?ségét illet?en is. Az országok rangsorában a legjelent?sebb változást minden bizonnyal Ausztrália tudhatja a magáénak: a kontinensnyi ország a 19. helyr?l az igen el?kel? 4. pozícióba lépett el?, els?sorban beruházásainak és biztonsági támogatásának eredményeképpen.


A biztonsági fejlesztésekben nyújtott segítség az Egyesült Államok pozícióin is jelent?sen javítani tudott. Az els? és az utolsó hely ugyanakkor a 2003-as évhez viszonyítva változatlan: Hollandia ugyanakkor az idén megosztja els? pozícióját Dániával, míg az utolsó 2004-ben is Japán. Néhány fejlett országbeli kormányzat komoly figyelmet fordított a tavaly el?ször publikált indexre, például Dániában a fejlesztéspolitika egyik meghatározó irányaként használták fel az idei költségvetési pénzek elosztásakor is. Összességében (ahogy eddig minden évben) 2004-ben is n?tt a gazdag országokból a fejl?d? országokba irányuló segélyek mértéke az el?z? évi adatokhoz képest. A segélyek ugyanis a gazdag országokból a fejl?d? térségekbe irányuló támogatásnak még mindig a legfontosabb formái. A pragmatikus okok között kell számon tartanunk azt, hogy a legtöbb nyugati kormányzat a saját érdekköreibe közvetlenül beletartozó fejl?d? országokat igyekszik támogatni, így például az adott ország olajimportja szempontjából kulcsfontosságúakat. Ugyanakkor minden támogató ország esetében elmondható, hogy kínosan ügyel a hazai érdekek védelmére, így az olcsó harmadik világbeli termékek el?tt továbbra is nehezen leküzdhet? vámakadályokat emel saját határain.© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány