Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Reformkényszerben a Világbank
Reforming the World Bank
By Jessica Einborn
Foreign Affairs, January / February, 2006.


A Világbank életében új korszak kezd?dött, amikor Bush elnök jelölését követ?en Paul Wolfowitz 2005. júniusában elfoglalta hivatalát. El?dje a szervezetet tíz esztendeig vezet? James Wolfensohn ”emberi arcot”, hiteles személyiségeken alapuló politikát, a fejl?d? országok intézményfejlesztéseinek támogatását, a szegényebb rétegek demokratikus részvételének növelését, valamint a jogállam er?sítését tartotta prioritásainak. Wolfowitz mindezen általános célkit?zések közül a szegénység elleni küzdelmet emelte ki saját missziójának központi elemeként.

A ”Világbank” fogalom alatt valójában egy intézménycsaládot értünk, mely magában foglalja a kormányzati hiteleket nyújtó Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (IBRD) illetve a Nemzetközi Fejlesztési Szervezetet (IDA), valamint a közvetlenül a civil szférával kapcsolatban álló Nemzetközi Pénzügyi Társaságot (IFC). Wolfowitz tíz évesre tehet? regnálásának elején most az a kérdés, vajon melyek lennének a legfontosabb strukturális reformok, melyeken keresztül a szervezet sikeresen láthatja el különböz? intézményeinek feladatait.

Hatvan esztend?n keresztül (a Nemzetközi Valutaalappal együtt) a Világbank a nemzetközi együttm?ködés megkerülhetetlen infrastruktúráját jelentette, és lehet?séget biztosított a nyitott és liberális gazdasági modell meghonosítására az alacsony- vagy középjövedelm? államokban. Kritikusai id?r?l id?re hallatták hangjukat – többségünknek azonban nem konkrétan e szervezettel, hanem a szabadkereskedelem általános érvényesítésével volt és van problémájuk.

Az id?k során a Világbank a kereskedelmen és beruházásokon keresztül a gazdasági növekedésre fókuszáló politikáját a globális szegénység elleni küzdelem els?dlegességére hangolta át. Ezek után már nem els?sorban a középjövedelm? országok pénzügy- és gazdaságpolitikai partnere, hanem a legszegényebb államoké a nélkülöz? rétegek segítésének területén. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy a Világbank ne kezelné a gazdasági növekedésre vonatkozó programjait megbecsült helyen, vagy hogy az eddig népszer? kérdésekben ne fogadná az ígéretes kezdeményezéseket. Fontos cél lehet például a már biztos fejl?dési ütemmel rendelkez? országok bevonása a fejlett országok által aktuálisan megvitatott f?bb dilemmákba, ilyen például a klímaváltozás. Ám a hangsúlyok kétséget kizáróan eltolódtak.

Hogy miért, arra talán mégis bizonyos korábbi kritikákban találhatjuk meg a választ. Wolfensohn el?z? igazgató, aki e fordulatot gyakorlatilag intézményesítette a szervezet politikájában, hivatala 1995-ös elfoglalásakor rendkívül éles bírálatokkal kényszerült szembenézni. Ezek többsége a szociális érzéketlenség vádjában foglalható össze, ám specifikusan a társadalmi különbségek növelését?l a fenntartható környezetpolitika hiányáig terjedtek. Gyakorlatilag éppen ezek azok a területek, melyeket az utóbbi években a szervezeten belül immár a legnagyobb figyelem övezett. Olyannyira, hogy a Világbank 2004-es éves jelentése a gazdasági növekedésre fordított energiákat vészesen kevésnek, a szociális szektorba fektetett politikákat pedig aránytalanul nagynak ítélte, s ezek kiegyensúlyozását irányozta el?. A dokumentum hangsúlyozta, hogy a termelékenységet élénkít? világbanki programok ugyanúgy a szegénység elleni küzdelem eszközei, mint a társadalmi jelleg? törekvések.

Wolfowitz e bels? figyelmeztetésekt?l függetlenül el?dje útjának követését választotta, s els? éves beszédében a növekedés szociális körülményekt?l való er?s függését hangsúlyozta. Ez az elv ugyanakkor összekapcsolandó ez eddigi prioritásokkal (intézményes keretek fejlesztése, gazdasági struktúra), hiszen a vállalkozói és befektet?i rétegek szélesítése, a civil szféra nagyobb arányú bevonása az állami döntéshozatalba is éppen a szociális tendenciák javulását eredményezheti. E területeken pedig a Világbank megkérd?jelezhetetlenül jelent?s tapasztalatokkal rendelkezik.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány